Kabala - základní principy

Zajímá Vás staré židovské učení Kabala? Pro praktikování Kabaly přitom nutně nemusíte být Židovského vyznání, takže dozvědět se o ní více, nebo ji praktikovat může každý, kdo má opravdový zájem.

Hebrejský výraz „Kabala“ se překládá jako „předání“ nebo „přijetí“. Označení Kabala tak v sobě spojuje oba dva významy, tedy „předávané“ i „přijímané“.

Co je to Kabala a jak vznikla?

Kabala je židovská mystika a jako taková je úzce propojena s židovským náboženstvím – Judaismem. Kabalisté ovšem věří, že Kabala je dar Boží a že zde byla již dávno před vznikem náboženství, že je darem od Boha Adamovi a proto ji může přijmout a praktikovat každý člověk bez výjimek.

Jiní zase datují počátky Kabaly do období, kdy byl Mojžíš a jeho lid v Egyptském zajetí. Protože si Mojžíš získal blízkost egyptského panovníka a požíval různých výhod, je někdy Kabala spojována s mystérii starého Egypta. Jinou verzí je, že Kabala byla Mojžíšovi darována Bohem na posvátné hoře Sinaj.

Kabala je také spojována s Gnosticismem, v němž poznání je dosaženo nikoliv rozumem, ale „zřením“, procitnutím, náhlým pochopením.

Každopádně je téměř jisté, že Kabala existovala dávno předtím, než vznikly její první spisy a dříve se předávala pouze ústně (od tohoto také její označení). Proto po vědecké stránce není zcela jasné, jak přesně je Kabala stará, kde vznikla nebo co či kdo je jejím zdrojem.

Základní principy Kabaly

Jelikož je Kabala židovská mystika a má úzké propojení s židovským náboženstvím, určitě nepřekvapí, že jejím „stěžejním bodem" je Bůh, který bývá v Kabale většinou nazývaný jako Ejn Sof, což lze do češtiny přeložit jako „Ne Konec", jinými slovy „Nekonečný Bůh". Bůh je v židovském náboženství – Judaismu a stejně tak v Kabale chápán jako Stvořitel všeho, odlišný od stvoření, nepopsatelný a lidským rozumem nepochopitelný. Bůh je počátkem všeho stvořeného a rovněž jeho cílem.

Vše co vidím i nevidíme, veškerou existenci, stvořil Bůh skrze „sefíry“, které představují jedny z nejzákladnějších pojmů v Kabalistickém učení.

Co jsou sefíry?

Sefíry můžeme v Kabale chápat jako duchovní idey nebo vlastnosti či projevy Boha, skrze něž Bůh všechno stvořil. Skrze sefíry si také Bůh udržuje i posiluje spojení se stvořeným světem. Sefíry je v Kabale možno chápat také jako světy, které jsou duchovně vyšší než náš a skrze něž se na Zem a na člověka dostává Boží milost a energie a naopak vše stvořené se skrze sefíry může přibližovat k Bohu.

Kabala tradičně uvádí 10 sefír. Sefíry jsou mezi sebou propojeny vzájemnými vztahy, takže se navzájem ovlivňují. Sefíry nejsou stejné – jsou řazeny v hierarchickém uspořádání. Hierarchický systém sefír bývá označován také jako „Strom života". Sefíry mají své hebrejské názvy, které lze přeložit i do češtiny. Jednotlivé sefíry se tradičně řadí odshora dolů – od Boha ke stvoření v tomto pořadí:

  • Keter (Koruna)
  • Chochma (Moudrost)
  • Bina (Inteligence, Rozmysl)
  • Chesed (Milost) nebo dle jiných zdrojů Gedulla (Velikost, Vznešenost)
  • Din (Soud) nebo dle jiných zdrojů Gebura (Síla)
  • Tif\'eret (Krása)
  • Necach (Trvání, Věčnost)
  • Hod (Vznešenost)
  • Jesod (Základ)
  • Malchut (Království)

Symbolika sefír v Kabalistické filosofii

Jak už víme, celý stvořený svět, všechno stvořené, vše co se v našem světě nachází včetně nás samotných, je stvořen Bohem skrze sefíry. Člověk je v Kabale považován za Korunu stvoření a je dokonce stvořen dle obrazu samotného Boha – zde můžeme vidět určitou analogií k systému sefír, kde Koruna (Keter) se nachází nejblíže k Bohu.

Člověk je zde zároveň chápán jako „křižovatka" nebo „bojiště", v němž dochází k zápasu mezi světlem a temnotou. Skrze člověka může všechno stvořené vystupovat k Bohu, ke svému Stvořiteli a skrze nějž může Bůh a jeho milost sestupovat ke svému stvoření.

Člověk a jeho úloha ve všem stvořeném

Kabala, ale stejně tak i monoteistická náboženství jsou přesvědčena, že člověk je stvořen dle obrazu Božího. Člověk je obrazem Boha, z něhož vše pochází a v němž je vše obsaženo. Kabala vnímá člověka jako mikrokosmos, jako určitou „zmenšeninu" vesmíru. V tomto „malém kosmu" – mikrokosmu se zároveň odráží „velký kosmos" – makrokosmos. Oba kosmy – vesmíry jsou tím spolu spojeny, odráží se v sobě navzájem a skrze tento vztah dochází i k jejich vzájemnému ovlivňování.

V tomto kontextu Kabala člověka vnímá jako někoho, kdo nese odpovědnost za celý vesmír. Člověk svým chováním může přivést celý vesmír buď k jeho obnově anebo naopak ke zkáze. Protože tato člověku svěřená úloha je ve vztahu k celému vesmíru nesmírně důležitá, klade Kabala na člověka určité požadavky, které se odrážejí v každodenním životě Kabalistů i v jejich duchovní a náboženské praxi.

Kabala a reinkarnace

Monoteistická náboženství jako Křesťanství, Judaismus nebo Islám se ve svých učeních o posmrtné reinkarnaci prakticky nezmiňují. I přestože Kabala je úzce svázána s Judaismem, reinkarnace v ní má svou váhu.

O reinkarnaci jste již velmi pravděpodobně slyšeli v souvislosti s východními náboženstvími jako je Hinduismus nebo Buddhismus. Pojem reinkarnace znamená převtělení, jinými slovy duše zemřelého se po smrti opět narodí v jiném těle a prožije další život.

Posmrtné převtělování je v hebrejštině nazýváno gilgul, což lze přeložit do češtiny jako „rotace". Význam posmrtného převtělení do nového těla je v Kabale obdobný jako ve východních náboženstvích – jeho „cílem“ je postupné sebezdokonalování člověka až do „vrcholného stadia“, k jeho „finalitě“, „uskutečnění“, tedy do stavu, ve kterém již dosáhl takových „kvalit“, kdy se již nepotřebuje dále znovuzrodit na této planetě ve fyzickém těle.

Kabala zná ještě zvláštní typ převtělení, kdy duše zemřelého „spravedlivého“ vstoupí do žijícího člověka a spojí se s ním, aby ho mohla vést a pomáhat mu v jeho vlastním duševním a duchovním vývoji.

Kabala a karma

Podobně jako z východních náboženství můžeme znát nauku o Karmě, tedy o zákonu „akce a reakce“, kdy každý čin plodí nějaký následek, můžeme i v Kabale vidět víru v tento zákon činu a jeho důsledku.

Jak vypadá kabalistická praxe?

Protože Kabalistická filosofie přikládá člověku jakožto „Koruně stvoření“ a „obrazu Božímu“ velký význam v úloze zachování rovnováhy zde na Zemi i v celém vesmíru, duchovní praxe Kabalistů spočívá ve správném pochopení a plnění nábožensko-etických příkazů a směřování všech svých myšlenek i skutků k Bohu, čímž má člověk zajistit dobro své i celého stvoření a vesmíru.

Kabala a Slovo

Kabalisté také studují svaté židovské písmo – Tóru a další kabalistické spisy, modlí se a kontemplují (meditují, rozjímají) nad jednotlivými slovy a symboly nebo sefírami. V Kabalistické filosofii má, kromě etické stránky, důležitý význam také slovo a jeho písemný záznam. Informace o Slovu a jeho důležité úloze ve stvoření člověka se objevují ve svaté knize Křesťanství na samém začátku – „skrze Slovo Bůh stvořil svět“ a stejně tak důležitý význam má Slovo i pro Judaisty a Kabalisty – dle židovského přesvědčení daroval Bůh Stvořitel svému vyvolenému Židovském národu i hebrejské písmo, které Židé vnímají jako písmo posvátné.

Kabalisté proto nehledají jen skrytý, esoterický význam svatého židovského písma – Tóry, ale předmětem jejich rozjímání (kontemplace) jsou také samotná písmena hebrejské abecedy, která zároveň mají i svou číselnou hodnotu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6628 (magazinesoterika.cz#105)


Přidat komentář