Kurz psychologie

Naše chování ovlivňuje mezilidské vztahy a reakce ostatních. Proto je důležité dbát na jeho vhodné projevy, ať se vyhneme nečekaným a nechtěným odezvám. Ovládáním našich reakcí a chováním se zabývá psychologie.

Psychologie a její hlavní směry

Psychologie je vědní obor zabývající se lidským chováním, mentálními procesy a tělesným děním. Její poznatky slouží ke zvyšování lidské spokojenosti a zdraví a za pomoci psychoterapie je využívaná k léčebným účelům. Moderní psychologie se věnuje percepci, kognici, pozornosti, emocím, motivaci, osobnostem, mezilidským vztahům či podvědomí. Přestože se řadí k sociálním vědám, obsahuje i výzkumy z přírodovědných nebo humanitních vědních oborů. Psychologické poznatky ovlivňují například tvorbu zákonů a náhled na sexuální menšiny.

Psychologie využívá při svých výzkumech různé směry. Biologický přístup zkoumá neurofyziologické procesy opírající se o chování a prožívání. Evoluční obor biopsychologie se zabývá genetickými základy lidské psychiky a opírá se o Darwinovy poznatky. Behaviorální metody jsou založeny na tvrzení o výzkumu chování nezávisle na vnitřních duševních stavech. Na** psychoanalýzu Sigmunda Freuda** navazuje psychodynamická psychologie. Ta zkoumá nevědomé oblasti lidské psychiky - nevědomí a podvědomí. Podle ní jsou nevědomé pudové impulsy společností potlačovány a tak přesunuty z vědomí. Psychodynamická psychologie je základem psychoanalýzy a analytické psychologie. Fenomenologický přístup vychází z problematiky lidského bytí a jeho smyslu. Svým humanistickým a filozofickým zaměřením je opakem behaviorální a psychodynamické psychologie. Mentální a poznávací procesy jsou základem kognitivní psychologie. Podle ní je lidská psychika zaměřena na zpracování informací. Zaměřuje se proto na procesy smyslového poznávání, představivosti, fantazie, myšlení, rozhodování, řešení problémů, paměti a učení. Gestaltismus je druhem tvarově zaměřené psychologie. Vychází z poznatků výzkumu psychických fenoménů celostní povahy. K tomu využívá introspekci. Jedná se o metodu založenou na** vnitřním sebepoznávání**.

Vedlejší psychologické směry a školy

Elementovo - experimentální metody jsou využívány v experimentální psychologii. Ta se věnuje výzkumu základních prvků lidské psychiky, jako jsou například počitky, vjemy či pocity. Gruzínská psychologická škola se opírá o učení psychologa Usnadzeho. Podle něj je důležité, aby naše vědomí bylo určováno sociálně a historicky. Tato vyšší forma psychiky se rozvíjí ve stupních z předvědomé formy vývoje. K dalším** druhům psychologie** patří humanistický směr. Ten klade důraz na tvořivost a zdůrazňování vědomí a sebeuvědomování. Zakládá si na prevenci a proto je jeho součástí mimo jiné také psychoterapie zaměřená na rozvoj osobnosti zdravých lidí. Mimořádné změny stavu vědomí způsobené například meditacemi, požitím psychotropních látek, mystickými praktikami a rituály jsou základem transpersonální psychologie. Tento obor byl založen Američanem českého původu Stanislavem Grofem. Základem terapie byly zpočátku experimenty s LSD. Ty však později byly nahrazeny technikou holotropního dýchání, při kterém se mění poměr mezi kyslíkem a oxidem uhličitým, což má za následek změnu ve stavu vědomí.

Přípravný kurz psychologie

Přípravný kurz psychologie je určen pro budoucí studenty chystající se k přijímacím zkouškám na vysoké školy, a to jak na denní, kombinované či dálkové studium. Během něj se seznámí se základy psychologických disciplín a osvojí si základní termíny. Navíc získají podrobné informace o studijní literatuře a doporučené četbě a naučí se s ní efektivně pracovat. Samozřejmostí je také konzultace odborné praxe, mnohá vzdělávací střediska nabízejí rovněž možnost živé výuky prostřednictvím modelových situací.

Kurz psychologie pro laiky

Se základy psychologie se seznámíte v kurzech věnované široké veřejnosti, tedy lidem, kteří mají znalosti tohoto oboru minimální nebo vůbec žádné. Zde se zájemci seznámí se základními psychologickými pojmy. Naučí se ovládat své vnímání a silné emoce, bdělosti a odolnosti vůči stresu.

Kurz psychologie a řeč těla

Nejen slovy můžeme komunikovat s okolím. Neverbální komunikací si s ostatními lidmi předáváme informace o vnímání sebe i druhých, svých emocích, napětí a duševním rozpoložení. Dělíme ji na několik skupin. Jednou z nich je kinezika. Jde o komunikaci s okolím pomocí pohybů. Součástí kineziky je gestika. Gesta jsou jedním z nejstarších forem komunikace. Jimi lidé vyjadřovali takřka vše, co chtěli sdělit jiným, protože v dávnověku ještě nepoužívali řeč.

Podání rukou nás sbližuje a je motivací k dalšímu hovoru. Setkáváme se často i s jinými pohyby paží. Mnutí dlaní představuje pozitivní očekávání. Pokud uvidíme mnutí palce a prstů, je to projev předpokládaného zisku. Tento pohyb však není vnímán pozitivně, proto je lepší se jemu při obchodních jednáních vyhnout. Mezi další časté gesta patří spojené ruce se zaklesnutými prsty. Je to výraz potlačovaného znechuceného postoje. Nadřazenost a sebejistotu poznáme z rukou opírajících se o sebe konečky prstů. Rozevřené paže zase naznačují otevřenost a schopnost přijmout jakýkoliv názor bez záporné reakce. Otevřená dlaň směrem vzhůru vyjadřuje prosbu. Nemusí se jednat pouze o finanční příspěvek tak, jak známe z ulic v případě žebráků, ale také se s tímto gestem setkáme u lidí, kteří takto demonstrují pravdivost svých argumentů.

Také způsoby uchopení ruky představují různé informace, které takto můžeme druhému sdělit. Její uchopení za zády dodává pocit sebedůvěry, autority a jistoty. Naopak stejný úchop zápěstí naznačuje nejistotu a nervozitu. Pokud takto za zády chytneme předloktí tento pocit ještě umocníme. Různá gesta můžeme také vyjádřit prsty. Nataženým palcem dáváme najevo své vedoucí postavení nebo se snažíme zaujmout protějšek opačného pohlaví. Vystrčením palce ze zadních kalhot se snažíme skrýt svůj dominantní postoj.** Obranný nebo odmítavý postoj** při zachování své dominance představuji ruce založené na hrudi a na nich palce směřují vzhůru. Vyloženě negativně vnímáme ukazování na někoho prstem. Tím se dává najevo, že si dané osoby nevážíme a nechováme ji v úctě. Naopak pozitivním gestem je spojení palce a ukazováčku. Ten hraje v gestikulaci také významnou roli. Vztyčený ukazováček kárá a zakazuje. Pokud jím klepeme do stolu, zdůrazňujeme naši řeč.

Psychologie osobnosti

Psychologie osobnosti se zabývá rozdíly mezi lidmi a jejími osobnostními vlastnosti. Patří k** základním psychologickým oborům**. Mezi oblasti, kterým se psychologie osobnosti věnuje, patří například existence svobodné vůle, vliv dědičnosti na výchovu jedince, motivace, dosahování cílů a struktura a složky osobnosti a její vývoj v čase. K rozpoznání naší osobnosti nám slouží dotazník Big Five, kterým měříme individuální osobnostní variace pomocí pěti kritérií - otevřenosti, svědomitosti, extraverze, neurticismu a vstřícnosti.

Psychologie barev

Barevné vidění světa způsobuje elektromagnetické vlnění. To má různou vlnovou délku a tím vzniká barevné spektrum. Základní barvy jsou modrá, zelená a červená. Všechny ostatní vznikají až jejich promícháváním.** Červená barva** představuje vzrušení, působí vznešeně a přináší nám energickou akci, dynamiku, stimulaci a změnu a pronikání vpřed. Jejím protipólem je** modrá**. Ta působí uklidňujícím dojmem a představuje tradici, stálost a spolehlivost. Je rovněž barvou komunikace.** Zelená barva** svou energii neprosazuje navenek. Je v přírodě statická, ale uvnitř obsahuje energii růstu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6622 (magazinesoterika.cz#13)


Diskuze a zkušenosti

Bc. Ungerová | 24.10.2014 13:35
Re: Kurz psychologie Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, kde a v jakých termínech kurz psychologie probíhá a popřípadě za jakou cenu. Děkuji S pozdravem Andrea Ungerová


Přidat komentář